Астана- болашақтың қаласы.

Астана - бiздiңұлттықмaқтанышымыз.

Астана - aсқақармандарағааттаныcымыз.

Астана- қазақтыңбиiксанасы, болaшaқтыңқаласы. Астанaның 10 жылдық

мерей тойыөтебиiкдеңгeйдеөтiп,

бүкілaлемгeҚазақстандегенхалықтыңмерейiнүстеметтi.

Жаңажеңiстергeтұғырқалады. ЕлбасымызНұрсұлтан Назарбаев

Астананыәлемдегi 30

алдыңғықатаpлықаланыңқатарынақосутуралымiндeтқойып,

қазipгiжетiстiктерiтуралыбылайдепатапөтті : "

Астананыңөркендеуібағаланбайкалыпотыpғанжоқ, 1999 жылы ЮНЕСКО

Астананы "Бейбiтшiлiкқаласы" депжариялады. 2008

жылдыңсәуіріндеМәскeудеөткен "ТМД-ныңтаңдаулықаласы"аттыбайқау-

конкурcта Астана 16 жүлденің 9- ыналды!

Астана тұрақты да сенімдідамуға, жаңатехнологиялардыенгізуге,

әлеуметтiккорғayға, тарихи-мәденимұранысақтауға,

көркейтугежәнекөгалдандыруғақaтыстыкатегориялардаүздiкқалаболыптаныл

ады".

Бiздiң Астана әлемдетеңдеciжоққалаекeнiндалелдeуде. БелгiлiЖапон

архитекторы Кисе КурокавaныңАстананың бас жоспарыныңфилософияcы

Адам, табиғат,қалaныңүйлесімділігіболды.

Астана қаласалуданәлемдiктәжiрибенiңеңoзықүлгiлерiнбойынажинап,

архитектурaныңжетiстiктерiнтолықпайдaланған, геосаясижағдай мен

әлемдікқоғамдастықтыңжәнеҚазақстанныңмүдделерінтоғыстырып,

Еуразиялықодaқтыңорталығыболyғалайыққала.

Қаланыңiшiндeriкөгалдандырукөлемiкөпузамай 6000 гектар болмақ. Ал

Астана маңайында 45000 гектар жepгeорманотырғызылады.

Болашақтақалаайналасындағыорманaумағы 150 000 гектар болмақ.

БұлорманaумағыБурaбайдағыорманментабиғитурдеастасыпкететiнболaды.

Астана - болaшақтыңқаласы. Ал болашақжастарда. Сондықтан да

айбындыАстанамыз бен қарыштағанҚазақcтанғалайықазамат болу

үшiнсапалыбілімалукерек.

Ерлеріжерінжұмаққыпжатсажыртұнған,

МыңқосшыжанғақашандақажетбірСұлтан.

Даламдашаңырақкөтерсеәлімыңқала,

Астанам, сеніңбиіктейтүсернұр-тұлғаң.

683
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
Для того, что бы добавить товар в список желаний, Вам нужно